Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN CLARITY Design & Sonic Optimization V.O.F., ALOYSIUSPLEIN 1, 5104 BZ DONGEN, REG. NEE. KVK: 93486502

 

ALGEMEEN DEEL

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, van huur en verhuur, alsmede op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden door CLARITY Design & Sonic Optimization V.O.F., hierna te noemen "CLARITY Design & Sonic Optimization".

1.2. De klant of koper of huurder wordt hierna "de tegenpartij" genoemd. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de directie van CLARITY Design & Sonic Optimization.

1.4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden door de rechter nietig mocht worden verklaard, verplichten partijen zich tot nader overleg en onderhandeling over de inhoud van de betreffende bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling in acht worden genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.

1.5. CLARITY Design & Sonic Optimization is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen worden van kracht op het door CLARITY Design & Sonic Optimization aangekondigde tijdstip. CLARITY Design & Sonic Optimization zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen door of namens CLARITY Design & Sonic Optimization zijn vrijblijvend. CLARITY Design & Sonic Optimization kan haar aanbiedingen te allen tijde herroepen, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de aanbieding onherroepelijk is.

2.2. De beschrijvingen en specificaties die deel uitmaken van de offerte zijn allemaal gebaseerd op informatie die bekend is bij CLARITY Design & Sonic Optimization. Kleine afwijkingen hiervan zijn mogelijk en moeten door de tegenpartij worden geaccepteerd.

 

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door CLARITY Design & Sonic Optimization van de verstrekte opdracht. Overeenkomsten aangegaan door medewerkers van CLARITY Design & Sonic Optimization zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door de directie van CLARITY Design & Sonic Optimization.

 

ARTIKEL 4: LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

4.1. CLARITY Design & Sonic Optimization geeft levertijden zo nauwkeurig mogelijk aan. Levertijden mogen nooit worden beschouwd als strikte deadlines. Ze zijn slechts indicatief. CLARITY Design & Sonic Optimization streeft ernaar om binnen de opgegeven tijd te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2. De wederpartij heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding bij overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of indien de overschrijding het directe en onmiddellijke gevolg is van grove schuld of opzet van CLARITY Design & Sonic Optimization.

4.3. Levering is af fabriek tenzij anders overeengekomen.

4.4. Het risico van de geleverde zaken berust bij de wederpartij vanaf het moment dat de zaken het pand en/of magazijn van CLARITY Design & Sonic Optimization hebben verlaten.

4.5. Transport van bestelde goederen is voor rekening en risico van de wederpartij tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De tegenpartij moet ervoor zorgen dat de goederen tijdens het transport verzekerd zijn. Als de tegenpartij niet zorgt voor een goede verzekering, worden de goederen onverzekerd vervoerd.

 

ARTIKEL 5: PRIJZEN

5.1. Alle prijsopgaven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien de prijzen tussen het sluiten van de bestelling en de dag van uitvoering van de bestelling stijgen door oorzaken waar CLARITY Design & Sonic Optimization geen invloed op heeft, behoudt CLARITY Design & Sonic Optimization zich het recht voor deze prijsstijgingen door te berekenen aan de wederpartij.

 

ARTIKEL 6: GARANTIE

6.1 CLARITY Design & Sonic Optimization staat in voor de goede uitvoering van de werkzaamheden en het geleverde, met dien verstande dat CLARITY Design & Sonic Optimization 1 jaar garantie geeft op de installatie en 1 jaar garantie geeft op de afwezigheid van fabricage- of materiaalfouten, of zolang de fabrieksgarantie duurt.

6.2 Op onderdelen die CLARITY Design & Sonic Optimization van derden betrekt, wordt niet meer garantie gegeven dan wat de betreffende toeleverancier aan CLARITY Design & Sonic Optimization verleent.

6.3 Defecten die het gevolg zijn van normale slijtage, oneigenlijk gebruik, verkeerd of onjuist onderhoud of die optreden na wijziging of reparatie door derden vallen niet onder de garantie.

 

ARTIKEL 7: INSCHAKELING VAN DERDEN

7.1 Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft CLARITY Design & Sonic Optimization het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

 

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 CLARITY Design & Sonic Optimization behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens betalingsverplichtingen jegens CLARITY Design & Sonic Optimization heeft voldaan. Betalingsverplichtingen omvatten de betaling van de aankoopprijs, vermeerderd met vorderingen voor verrichte werkzaamheden in verband met die levering, en vorderingen tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van verplichtingen door de tegenpartij.

8.2 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens CLARITY Design & Sonic Optimization, is CLARITY Design & Sonic Optimization gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de wederpartij terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. De tegenpartij is verplicht hieraan mee te werken. De wederpartij machtigt CLARITY Design & Sonic Optimization onherroepelijk om de door of voor hem voor dit doel gebruikte ruimten te betreden.

8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken te verpanden of aan een derde enig zekerheids- of gebruiksrecht te verschaffen, totdat de eigendom van deze zaken van CLARITY Design & Sonic Optimization op de wederpartij is overgegaan.

8.4 De wederpartij dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur van het eigendomsvoorbehoud.

 

ARTIKEL 9: OVERMACHT

9.1 Indien CLARITY Design & Sonic Optimization door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen, is CLARITY Design & Sonic Optimization gerechtigd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren of tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden te zijn.

9.2 Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot: alle onvrijwillige storingen of belemmeringen die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken, zoals stormen, overstromingen en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, stakingen en onlusten, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, verlies of beschadiging van materialen, ziekte van werknemers, vertraagde levering van door CLARITY Design & Sonic Optimization bestelde goederen en materialen, transportmoeilijkheden, mechanische en andere storingen die optreden in haar producten buiten de macht van CLARITY Design & Sonic Optimization, en soortgelijke voorvallen.

 

ARTIKEL 10: BETALINGSVOORWAARDEN

10.1 Facturen dienen uiterlijk dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling moet plaatsvinden zonder verrekening, korting en/of opschorting.

10.2 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan CLARITY Design & Sonic Optimization, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag voor elke maand dat volledige betaling uitblijft. Delen van een maand worden voor deze berekening als een volledige maand beschouwd.

10.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder incassokosten, deurwaarderskosten, advocaatkosten, gemaakt ter incasso van achterstallige bedragen komen ten laste van de wederpartij. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250.

10.4 CLARITY Design & Sonic Optimization is gerechtigd, indien de wederpartij niet tijdig betaalt, de overeenkomst te ontbinden, al dan niet met een eis tot schadevergoeding. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is CLARITY Design & Sonic Optimization bovendien gerechtigd de nakoming van de met de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering, huur of uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden of deugdelijke zekerheid is gesteld.

 

ARTIKEL 11: KLACHTEN

11.1 De wederpartij is verplicht de door CLARITY Design & Sonic Optimization geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren en te controleren op zichtbare gebreken. Afwijkingen in de overeengekomen hoeveelheid en/of kwaliteit van de zaken, alsmede transportschade en andere zichtbare gebreken, dienen binnen acht werkdagen na levering schriftelijk aan CLARITY Design & Sonic Optimization te worden gemeld, op straffe van verval van recht op nakoming, ontbinding, vernietiging en/of schadevergoeding.

11.2 In geval van gebreken aan het geleverde die op het moment van levering niet zichtbaar zijn, is de wederpartij verplicht binnen vijf dagen nadat het gebrek door de wederpartij is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, CLARITY Design & Sonic Optimization daarvan schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de aard en hoeveelheid van de gebreken of tekortkomingen, op straffe van verval van recht op nakoming, ontbinding, vernietiging en/of schadevergoeding.

 

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van CLARITY Design & Sonic Optimization voor directe en indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van CLARITY Design & Sonic Optimization.

12.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de aansprakelijkheid van CLARITY Design & Sonic Optimization, uit welke hoofde dan ook, in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde en/of verhuurde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.

12.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van CLARITY Design & Sonic Optimization te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van CLARITY Design & Sonic Optimization gedane uitkering, vermeerderd met het door CLARITY Design & Sonic Optimization verschuldigde eigen risico, per gebeurtenis.

12.4 Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens CLARITY Design & Sonic Optimization, voortvloeiende uit een (al dan niet toerekenbare) tekortkoming of onrechtmatige daad van CLARITY Design & Sonic Optimization jegens de wederpartij of uit enige andere rechtsgrond, vervalt door verloop van twaalf maanden nadat de wederpartij ter zake voor het eerst bij CLARITY Design & Sonic Optimization heeft gereclameerd.

 

ARTIKEL 13: SCHORSING EN BEËINDIGING

13.1 Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, worden alle verplichtingen van CLARITY Design & Sonic Optimization jegens de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, opgeschort totdat de wederpartij de betreffende verplichtingen volledig is nagekomen.

13.2 CLARITY Design & Sonic Optimization kan de overeenkomst met de wederpartij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) beëindigen in geval van:

  1. het niet nakomen door de tegenpartij van een verplichting die op hem rust en die een wezenlijke schending vormt;
  2. (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of liquidatie van de tegenpartij;
  3. beslag op enig activum van de tegenpartij.

13.3 In geval van ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomst worden alle vorderingen van de wederpartij op CLARITY Design & Sonic Optimization onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van CLARITY Design & Sonic Optimization op volledige schadevergoeding.

13.4 Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert en deze annulering door CLARITY Design & Sonic Optimization wordt geaccepteerd, is de wederpartij aan CLARITY Design & Sonic Optimization 25% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering van de overeenkomst binnen zeven dagen voor de geplande uitvoering van de overeenkomst is de wederpartij 50% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering binnen vierentwintig uur voor de geplande uitvoering van de overeenkomst is de wederpartij 100% van de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. Daarnaast is de wederpartij een bedrag verschuldigd gelijk aan de door CLARITY Design & Sonic Optimization tot het moment van annulering gemaakte kosten.

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en/of andere verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen CLARITY Design & Sonic Optimization en de wederpartij zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, onder het ressort van de Sector Kanton.

 

SPECIALE SECTIE

 

ARTIKEL 15: VOOR HUUROVEREENKOMSTEN

15.1 Dit artikel is (naast hetgeen reeds in het algemene gedeelte is bepaald) van toepassing op elke tussen CLARITY Design & Sonic Optimization en de wederpartij gesloten huurovereenkomst. Als bepalingen in dit artikel afwijken van de artikelen in het algemene gedeelte, gelden de bepalingen in dit artikel.

15.2 De wederpartij dient ervoor te zorgen dat CLARITY Design & Sonic Optimization de in de huurovereenkomst gemaakte afspraken op de overeengekomen tijd en plaats kan uitvoeren. Dit houdt onder meer in dat CLARITY Design & Sonic Optimization toegang heeft tot de locatie waar de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst worden verricht en dat CLARITY Design & Sonic Optimization de gehuurde zaken op het afgesproken tijdstip mag ophalen. Deze locatie dient vrij te zijn van obstakels en soortgelijke belemmeringen die de uitvoering van werkzaamheden door CLARITY Design & Sonic Optimization hinderen.

15.3 De wederpartij dient zorg te dragen voor voldoende (stroom)voorzieningen op de locatie waar de gehuurde zaken moeten worden afgeleverd en geplaatst.

15.4 Indien CLARITY Design & Sonic Optimization niet in de gelegenheid wordt gesteld de overeenkomst op de overeengekomen tijd en plaats uit te voeren, of indien de locatie niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen (waaronder de aanwezigheid van voldoende stroomvoorziening), is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is CLARITY Design & Sonic Optimization gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en is de wederpartij verplicht de door CLARITY Design & Sonic Optimization geleden schade volledig te vergoeden. De schadevergoeding omvat ten minste het volledige factuurbedrag.

15.5 De wederpartij dient zorg te dragen voor een adequate verzekering voor de risico's die uit de overeenkomst kunnen voortvloeien, die zowel materiële als personele schade dekt. De wederpartij vrijwaart CLARITY Design & Sonic Optimization uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

15.6 De wederpartij dient de gehuurde zaken bij ontvangst te inspecteren op gebreken. Eventuele gebreken moeten binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan CLARITY Design & Sonic Optimization worden gemeld. Als er binnen de aangegeven periode van 24 uur geen gebreken worden gemeld aan CLARITY Design & Sonic Optimization, worden de gehuurde artikelen geacht vrij van gebreken te zijn ontvangen.

15.7 De wederpartij is verplicht gedurende de huurperiode als een goed bewaarder voor de gehuurde zaken te zorgen. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder toestemming van CLARITY Design & Sonic Optimization wijzigingen aan de gehuurde zaken aan te brengen, waaronder reparaties.

15.8 CLARITY Design & Sonic Optimization heeft het recht de gehuurde zaken en de wijze van gebruik daarvan gedurende de huurperiode te inspecteren.

15.9 De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken tijdig te retourneren dan wel CLARITY Design & Sonic Optimization in staat te stellen de gehuurde zaken tijdig op te halen. Bij overschrijding van de huurtermijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd op basis van het overeengekomen dagtarief, vermeerderd met een direct opeisbare boete gelijk aan tweemaal het dagtarief, onverminderd het recht van CLARITY Design & Sonic Optimization om volledige vergoeding van haar schade te vorderen.

15.10 De huurprijzen zijn gebaseerd op betaling binnen 30 dagen tenzij anders overeengekomen, exclusief bediening, transport, opstelling en aansluiting van apparatuur, alsmede exclusief BTW, vanaf het adres van CLARITY Design & Sonic Optimization.

15.11 CLARITY Design & Sonic Optimization is jegens de wederpartij of derden niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eigen gebruik van de gehuurde zaken, personeel of derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CLARITY Design & Sonic Optimization.

15.12 De wederpartij vrijwaart CLARITY Design & Sonic Optimization voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde zaken.

15.13 CLARITY Design & Sonic Optimization is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van stilstand, storing of slecht functioneren van de gehuurde zaken of enig onderdeel daarvan, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van CLARITY Design & Sonic Optimization.

15.14 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan en/of verlies van de gehuurde zaken ontstaan tijdens de huurperiode, ongeacht de oorzaak. In geval van schade en/of vermissing is de wederpartij aan CLARITY Design & Sonic Optimization een bedrag verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van de gehuurde zaken, of een soortgelijk product.

15.15 De wederpartij dient de gehuurde zaken gedurende de looptijd van de huurovereenkomst te verzekeren tegen schade, verlies en vernietiging.

15.16 In geval van vermissing, verdwijning, beschadiging of enig gebrek aan de gehuurde zaken, zal de wederpartij CLARITY Design & Sonic Optimization hiervan onverwijld in kennis stellen.

15.17 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van CLARITY Design & Sonic Optimization. Het is de tegenpartij niet toegestaan om de gehuurde items onder te verhuren of anderszins over te dragen aan derden.

Versie 1.0 april 2024